จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ จำนวน 22 ตัว

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/02/24
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/02/24
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำถังปฏิกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร และระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/01/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 25/01/24
หน่วยงาน กลุ่มวิจัยEnConLab คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย และตรวจวิเคราะห์คุณภาพขี้เถ้า (TTLC) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 9/01/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อปั๊มสุญญากาศ (Scroll vacuum pump) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 8/01/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายหน้ามหาวิทยาลัยและเสาธง มจธ.ราชบุรี จำนวน 1 รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายหน้ามหาวิทยาลัยและเสาธง มจธ.ราชบุรี จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/12/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 26/12/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมกราคม 2567 จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 26/12/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 26/12/23
1 2 3 82

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top