จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 17/06/24
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 13/06/24
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดปฏิบัติการวัดพลังงานและคุณภาพอากาศภายในและนอกอาคารแบบออนไลน์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 6/06/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/06/24
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบการเก็บและค้นหาข้อมูลของ Digital Platform for Creative and Innovation Knowledge Sharing (DP-CIKS) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/06/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ MI 602 และ MI 603 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา จำนวน 2 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 31/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงห้อง SCL 309 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 31/05/24
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างฐานรากเพื่อติดตั้งถังเก็บน้ำแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.เมตร  จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/05/24
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องวัดและบันทึกแสงสำหรับเซ็นเซอร์ใต้น้ำ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/05/24
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมชนิด 96 หลุม แบบความเร็วสูง (High speed Touch PCR Thermal cycle)แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/05/24
1 2 3 88

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top