จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ วันเผยแพร่
คณะศิลปศาสตร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้งานระบบการจัดการ การเรียนรู้ (Learning Management System) จำนวน 1 งาน

11/01/22
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์โครงสร้างชั้นวางสินค้า จำนวน 1 ระบบ

11/01/22
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเผยแพร่การจัดจ้างทำเครื่องต้นแบบทำบริสุทธิ์น้ำตาลไซโลสและไซโลโอลิโกแซกคาไรด์ จำนวน 1 ชุด

7/01/22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในการสร้างเครื่องมือประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน

5/01/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 รายการ

4/01/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างทำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Master Data Managerment) ระยะที่ 1 จำนวน 1 ระบบ

23/12/21
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21/12/21
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 1 รายการ

20/12/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Privilege Access Management) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

20/12/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอุปกรณ์ Firewall สำหรับศูนย์ข้อมูลกลาง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

17/12/21
1 2

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top