จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งานจ้างออกแบบร่างสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน เพื่อเสนอโครงการปรับปรุงสำนักงานอธิการบดีชั้น ๑-๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน ๑ งาน)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13/06/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานจ้างตีเส้นจราจรภายใน มหาวิทยาลัย ระยะที่ 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/06/24
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/06/24
สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Wiley online Library ระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/06/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/06/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 30/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27/05/24
สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานจ้างซ่อมชิลเลอร์ จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24/05/24
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างออกแบบร่างสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน เพื่อเสนอโครงการปรับปรุงสำนักงานอธิการบดีชั้น 1-9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16/05/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15/05/24
1 2 3 31

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top