จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเชิญชวนซื้อระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอสมุด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 15/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับแยกคาร์โบไฮเดรต น้ำตาล กรด และอนุพันธ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 22/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ MI 602 และ MI 603 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา จำนวน 2 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบ 2

ประกาศเชิญชวน 10/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้อง SCL 309 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 2

ประกาศเชิญชวน 10/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง DIGITAL FABRICATION LAB สำหรับเทคโนโลยีการผลิต แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 10/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้อง SCL 309 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศเชิญชวน 3/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ MI ๖๐๒ และ MI ๖๐๓ อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา จำนวน ๒ ห้อง คณะวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 2/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง DIGITAL FABRICATION LAB สำหรับเทคโนโลยีการผลิต แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ

ประกาศเชิญชวน 29/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเชิญชวนซื้อระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนตามอัธยาศัยของผู้เรียนเพื่อเติมเต็มการขาดแคลนแรงงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของสังคมไทย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศเชิญชวน 25/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเชิญชวนซื้อระบบแม่ข่ายเพื่อการทดสอบแบบออนไลน์ พร้อมระบบคุมสอบออนไลน์ (Online Proctor System) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

ประกาศเชิญชวน 25/03/24
1 2 3 13

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top