จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

หน่วยงาน รายการ วันเผยแพร่
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโรงเรือนพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (ชั่วคราว)  จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13/01/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)

12/01/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Network Attached Storage (NAS) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

12/01/22
สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

11/01/22
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564) 

11/01/22
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7/01/22
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม SimaPro ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 Licenses 

6/01/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

6/01/22
สำนักงานกิจการต่างประเทศ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564

5/01/22
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564

5/01/22
1 2 3 8

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top