จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 6/09/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายในอาคารของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 5/09/23
สำนักหอสมุด

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 30/08/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างซ่อมลิฟต์ยี่ห้อ SIGMA อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น จำนวน 4 รายการ

ประกาศราคากลาง 17/08/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการนักศึกษาผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application for Service Integration : MOD LINK)จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 17/08/23
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจ้างศึกษากลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสานสุขระดับองค์กร และผู้ใช้งานทั่วไป (User Research) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 16/08/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษา ด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 16/08/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลาง 9/08/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกันยายน 2566  จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 9/08/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางเช่าใช้ระบบ Cloud PBX ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 7/08/23
1 2 3 28

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top