จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิในการใช้บริการแพลตฟอร์ม Viemo ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 13/02/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 7/02/24
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 5 เดือน

ประกาศราคากลาง 5/02/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางซื้อชุดฝึกพร้อมเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 12 รายการ

ประกาศราคากลาง 16/01/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อสิทธิในการใช้บริการแพลตฟอร์ม Slack จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 16/01/24
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้า ภายนอกอาคารรมจธ.บางขุนเทียน ระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 15/01/24
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการระบบการสอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS67) ประจำปี 2567 การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Based Test หรือ CBT) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 11/01/24
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างดูแล บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบคลังข้อสอบวัดสมรรถนะความฉลาดรู้อิงตามแนว PISA แบบออนไลน์ และชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 11/01/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 5/01/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิในการใช้โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ MATLAB ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 13/12/23
1 2 3 31

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top