ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2744 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องสำรองไฟ ชนิดไฟ 3 เฟส กำลังไฟ 60 kVA (72A) จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/04/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 117 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 29/04/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/04/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างพัฒนาเว็บไซต์ระบบทัวร์เสมือนจริงฟีโบ้ (FIBO Virtual Tour) จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 28/04/22
กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-4 เดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/04/22
กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-4 เดือน ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/04/22
กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-4 เดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/04/22
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/04/22
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/04/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/04/22
1 182 183 184 185 186 275

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top