ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2388 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/01/22
กลุ่มงานสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์กองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้และสร้างอาชีพ (ว่าที่) ครูผู้มีอุดมการณ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 12/01/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/01/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Network Attached Storage (NAS) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 12/01/22
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบโดยอาศัยหลักการดูดกลืนแสงในช่วงอินฟราเรด หมายเลขครุภัณฑ์ 54P0200071 จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 12/01/22
คณะศิลปศาสตร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซื้อสิทธิการใช้งานระบบการจัดการ การเรียนรู้ (Learning Management System) จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 11/01/22
คณะศิลปศาสตร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้งานระบบการจัดการ การเรียนรู้ (Learning Management System) จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/01/22
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างทำเครื่องต้นแบบทำบริสุทธิ์น้ำตาลไซโลสและไซโลโอลิโกแซกคาไรด์ จำนวน 1 ชุด 

ประกาศราคากลาง 11/01/22
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์โครงสร้างชั้นวางสินค้า จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 11/01/22
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์โครงสร้างชั้นวางสินค้า จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/01/22
1 180 181 182 183 184 239

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top