ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2081 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการทำความสะอาดอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ๑๙๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการดููแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ และจัดการขยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewACIS) และซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไขเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/09/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำระบบจอดรถอัตโนมัติอาคารจอดรถ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (FIBO) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/09/21
1 183 184 185 186 187 209

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top