จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การจัดซื้อที่ดิน)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28/03/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28/03/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25/03/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ Learn-AI.in.th สำหรับโครงการ AI for ALL จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24/03/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการ AI for ALL (ปีที่2) จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23/03/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จ้างเหมาก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถบัสไฟฟ้า (EV BUS) มจธ.บางขุนเทียน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23/03/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างให้บริการรถโดยสารไฟฟ้ารับส่งพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/03/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาติดตั้งเมนจ่ายระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีชาร์จรถไฟฟ้า

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/03/22
สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ซื้อสิทธิในการเข้าใช้โปรแกรม Turnitin ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/03/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/03/22
1 20 21 22 23 24 25

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top