จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 96 เครื่อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/05/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อ และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงานที่มีประสิทธิภาพ  จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/05/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างเหมางานปรับปรุงพื้นที่ห้องWebinar จำนวน ๑ รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/05/22
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3/05/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/05/22
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/04/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างพัฒนาเว็บไซต์ทัวร์เสมือนจริงฟีโบ้ (FIBO Virtual Tour) จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 21/04/22
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ซื้อเครื่องปฏิกรณ์เคมีความดันสูง (High pressure reactor) จำนวน ๑ ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/04/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ซื้อชุดแขนกลหยิบชิ้นงาน จำนวน 2 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4/04/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/04/22
1 19 20 21 22 23 25

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top