จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ของสำนักหอสมุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/08/22
สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างบริการบำรุงรักษา Storage จำนวน 1 ระบบ ของสำนักหอสมุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/08/22
สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างบริการบำรุงรักษา Storage จำนวน 1 ระบบ ของสำนักหอสมุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/08/22
สำนักหอสมุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างบริการบำรุงรักษา Firewall จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/08/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (จำนวน 11 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรัฐ
ของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25/08/22
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 8 รายการ และ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ของโรงงานต้นแบบผลิตยาชีวัตถุแห่งชาติ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรัฐ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 12 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรัฐ ของคณะสำนักหอสมุด จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/08/22
1 19 20 21 22 23 31

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top