จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ การขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft  ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 ชุด 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5/08/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกันยายน 2565 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(จ้างทำปกปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3,600 ปก)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 26/07/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง (KMUTT LINKAGE)  จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน ๒ รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
(จ้างให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Scopus จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบตรวจสอบความปลอดภัย (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565 งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่งานสโตร์ อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8/07/22
1 21 22 23 24 25 31

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top