จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 12/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 12/10/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้ง Fiber Optic อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 12/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 15/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเมนไฟฟ้าอาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (โรงประลอง) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 8/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศเชิญชวน 10/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน 2 รายการ

ประกาศเชิญชวน 3/08/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 3/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน ๒ รายการ

ประกาศเชิญชวน 1/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศและเอกสารประกวดราคางานจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศเชิญชวน 27/07/22
1 2 3 4 5 6 7

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top