จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศและเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงรอยแตกร้าวและป้องกันการรั่วซึมผนังและโครงสร้างภายนอกอาคารจำนวน 2 อาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 20/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้อง SCL 309 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศเชิญชวน 20/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องเจียระไนราบ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 18/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเชิญชวนซื้อกล้อง PTZ แบบติดตามผู้บรรยาย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 18/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง DIGITAL FABRICATION LAB สำหรับเทคโนโลยีการผลิต แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 15/03/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้น 1, 2, 4, 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 15/03/24
สำนักงานกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำประกันภัยสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567-2568 จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย

รายการที่ 1 ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา

รายการที่ 2 ประกันภัยสุขภาพนักศึกษา

จึงขอเชิญชวนบริษัทเข้าร่วมเสนอราคาตามกำหนดการ ดังนี้

  • กำหนดรับเอกสารการเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 11 – 20 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ทาง E-mail : studentaffairs@kmutt.ac.th
  • กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สำนักงานกิจการนักศึกษา อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (S14) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตบางมด กรุงเทพมหานคร
หน้ารวมประกาศ 8/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 4/03/24
สำนักงานกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2567 – 2568 จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย

รายการที่ 1 ประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาและประกันภัยสุขภาพนักศึกษา

รายการที่ 2 ประกันภัยอุบัติเหตุบุคลากร

จึงใคร่ขอเชิญบริษัทฯ เข้าร่วมเสนอราคา ตามกำหนดการดังนี้

–   กำหนดรับเอกสารการเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ ทาง E-mail : studentaffairs@kmutt.ac.th

–   กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม AD – 414 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เขตบางมด กรุงเทพมหานคร

หน้ารวมประกาศ 29/01/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 17/01/24
1 2 3 4 5 6 14

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top