จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 19/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ยกเลิกประกาศประกวดราคารถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 18/07/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการยานพาหนะระหว่างพื้นที่ มจธ.บางมด – มจธ.ราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 13/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้าเหมาก่อสร้างป้ายหน้ามหาวิทยาลัยและเสาธง มจธ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 10/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 5/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 5/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศเชิญชวน 3/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศเชิญชวน 3/07/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบแม่ข่ายสำหรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 26/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศเชิญชวน 26/05/23
1 2 3 4 10

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top