จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้ง Fiber Optic อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 20/12/22
สำันักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลาง ระบบขึ้นรูปอิเล็กทรอนิกส์ระดับอะตอม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทหมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 19/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ FUJI อาคารเรียนรวม ๑ จำนวน ๒ ชุด

ประกาศราคากลาง 15/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางซื้อชุดทดลองการสร้างภาพแผนที่การเกษตรและการควบคุม Agricultural UAV ด้วยระบบ High Precision แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 9/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 80 เครื่อง

ประกาศราคากลาง 8/12/22
สำนักหอสมุด

การเปิดเผยราคากลางซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 3 รายการ

ประกาศราคากลาง 7/12/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมกราคม 2566  จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 6/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๓ อาคารหอประชุม ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ รายการ

ประกาศราคากลาง 30/11/22
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศราคากลางโปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Delft3D แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 29/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาโปรแกรม จัดหาชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบเครื่องช่วยฝึกยิงสำหรับชุดช่่วยฝึกรถถัง M60 A3 โรง้รียนทหารม้า จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 29/11/22
1 15 16 17 18 19 35

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top