จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 25/04/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการ AI for ALL (ปีที่ 2) จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 19/04/22
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

การเปิดเผยราคากลางเครื่องปฏิกรณ์เคมีความดันสูง (High pressure reactor) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 19/04/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซื้อระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียงแบบรองรับหลายรูปแบบ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 18/04/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 5/04/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถบัสไฟฟ้า (EV BUS) มจธ.บางขุนเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 1/04/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางจ้างให้บริการรถโดยสารไฟฟ้ารับส่งพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศราคากลาง 10/03/22
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อชุดแบตเตอร์รี่สำรองไฟฟ้า (Station Battery) สำหรับระบบไฟฟ้าสำรองสถานีไฟฟ้า มจธ.บางขุนเทียน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 10/03/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศราคากลางงานซื้อระบบเครื่องแม่ข่ายสำหรับระบบ ERP จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 9/03/22
สำนักหอสมุด

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อสิทธิในการเข้าใช้โปรแกรม Turnitin ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 7/03/22
1 16 17 18 19 20 22

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top