ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2752 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่อง Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometer จำนวน ๑ ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/05/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมากำจัดเชื้อรา อาคาร EXC มจธ.บางขุนเทียน ชั้นใต้ดิน – ชั้น ๕

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/05/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง (PCR machine) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/05/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาอุปกรณ์สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๕ รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/05/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดโปรแกรม PeakForce QNM สำหรับกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/05/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/05/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ จำนวน ๔๐ ตัว

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/05/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเตาเผาไฟฟ้าทรงกระบอก (Tube furnace) อุณหภูมิ ๑๒๐๐ เซลเซียส จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/05/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบควบคุมอุณหภูมิอุณหภูมิและความชื้นของห้อง Freeze dry ณ Bioprocess Unit PIP 2

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/05/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาเดินสายเมนไฟฟ้าห้อง BRI-133 อาคาร BRI จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/05/22
1 178 179 180 181 182 276

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top