ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3136 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
กลุ่มวิจัย EnConLab คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำคู่มือประเมินตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS 2021 ในรูปแบบหนังสือพร้อมแฟรชไดรฟ์บันทึกข้อมูล จำนวน 500 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/08/22
กลุ่มวิจัย EnConLab คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำคู่มือประเมินตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS 2021 ในรูปแบบ E-Book จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/08/22
สำนักงานนิติการ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 65 – มิ.ย. 65)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 4/08/22
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิในการใช้บริการโปรแกรม Byos Peptide Analysis Module จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 4/08/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิในการใช้บริการแพลตฟอร์ม Atlassian

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/08/22
สำนักงานประกันคุณภาพ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 4/08/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายเมนไฟฟ้าสำหรับโครงการบ้านประหยัดพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า จำนวน 2 รายการ

ประกาศเชิญชวน 3/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewACIS) และซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/08/22
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network ขนาด A3 พร้อมชุดหมึก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 3/08/22
1 178 179 180 181 182 314

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top