ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2931 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคาร CB 3,4,5

ประกาศราคากลาง 5/07/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งข่ายสาย Fiber Optic อาคาร CB ๓,๔,๕

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 5/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4/07/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงาต้นแบบ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างทำระบบควบคุมอนุภาคฝุ่น ระบบท่อระบายกลิ่นและกำจัดกลิ่น จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 4/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 4/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างจัดทำข่าวผลงานวิจัยและข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สู่สาธารณะผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 1/07/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 1/07/22
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 ถึงมิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/07/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/07/22
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 ถึงมิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 1/07/22
1 176 177 178 179 180 294

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top