จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 21/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 15/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบเครือข่ายเสมือนจริง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 9/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (์Notebook) จำนวน 80 เครื่อง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 9/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาด ๕๐ ลบ.ม. ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 2/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน ๓๖๕ เครื่อง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 21/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 50 ลบ.ม. ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 12/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอุตสาหการ 4 เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 11/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 7/10/22
สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงรอยแตกร้าวและป้องกันการรั่วซึมผนังและโครงสร้างภายนอกอาคาร จำนวน ๓ อาคาร (มจธ.บางขุนเทียน) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 7/10/22
1 3 4 5 6 7

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top