จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตู้อััดประจุไฟฟ้าแบบ DC Quick Charge พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 28/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 27/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 27/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 21/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 21/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบแม่ข่ายสำหรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูง  จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 13/06/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 19/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 19/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกวดราคาเช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 19/05/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบแม่ข่ายสำหรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูง  จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 11/05/23
1 2 3 4 5 8

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top