จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance for LAB) จำนวน ๓ ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/11/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผ่านเว็บ ประจำเดือนธันวาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/11/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผ่านเว็บ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/11/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เผยแพร่แผนการจัดจ้างทำระบบการสอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS66) ประจำปี 2566 การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Test หรือ CBT) จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 31/10/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างที่ปรึกษาด้านกายภาพของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ จำนวน 1 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/10/22
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๓๑  มกราคม ๒๕๖๖  จำนวน  ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 365 เครื่อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/10/22
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโรงเรียน โรงงาน และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ณ ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับอาจารย์และนักเรียน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/10/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างทำระบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Healthy Living) ระยะที่ 2 จำนวน 1งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 10/10/22
1 16 17 18 19 20 31

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top