จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (จำนวน 5 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบประมาณจากรัฐ ของสำนักงานวิจัยนวัตกรรมและพันธมิตร จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13/09/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ (การจัดซื้อที่ดิน จำนวน 7 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างทำระบบรับสมัครนักศึกษาและระบบ Customer Relationship Management (CRM) จำนวน 1 ระบบ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/09/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโทรมิเตอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/08/22
สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างให้บริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด ของสำนักหอสมุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/08/22
สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ของสำนักหอสมุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/08/22
สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ของสำนักหอสมุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/08/22
สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างบริการบำรุงรักษา Storage จำนวน 1 ระบบ ของสำนักหอสมุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 29/08/22
1 14 15 16 17 18 27

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top