จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/ใบสั่งจ้าง งานจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่าย ณ อาคารปฎิบัติการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 4 (N18) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 7/11/23
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปั๊มดูดจ่ายสารละลายแบบรีดท่อ (peristatic pump) จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 3/11/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย Transceiver จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/11/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Rack Server) จำนวน 8 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/11/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายในอาคารของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/11/23
กลุ่มวิจัย EnConLab คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

จ้างวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 18/10/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ฐานข้อมูล Oracle จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/10/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการนักศึกษาผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application for Service Integration : MOD LINK)

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/10/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ Gitlab และ Kubernetes Cluster จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/10/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Master Data Management) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/10/23
1 2 3 4 5 6 82

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top