จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Web จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/10/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/10/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการการชำระเงินออนไลน์ (Online Payment Hub) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/10/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ขออนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้บริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) On Cloud ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/10/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/10/23
กลุ่มวิจัย EnConLab

สัญญาเช่าใช้บริการพื้นที่คลาวด์ (Cloud Visual Private Server) จำนวน 12 เดือน โดยวิธิเฉพาะเจาะจง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา เช่าใช้บริการพื้นที่คลาวด์ (Cloud Visual Private Server)

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/10/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อรถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า จำนวน 2 คัน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/09/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศสาระสำคัญในสัญญาซื้อรถนั่งส่วนกลางไฟฟ้า  จำนวน 2 คัน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 25/09/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Hitachi อาคารเรียนรวม 5 จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 19/09/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ประจำอาคารวิศวกรรมเครื่องกล

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 19/09/23
1 3 4 5 6 7 82

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top