จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องคงลักษณะตัวอย่างทางชีววิทยาสำหรับวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายแขนกลหุ่นยนต์สำหรับทำงานร่วมกับมนุษย์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 8/05/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาชุดปฏิบัติการดิจิทัลเพื่องานปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรมมีเดีย  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 8/05/24
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/ใบสั่ง จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสง ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 7, ชั้น 8 และชั้น 9 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 3/05/24
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผลิตชิ้นส่วนและประกอบติดตั้งอุปกรณ์เครื่องอบแห้งแบบฮีตปั๊ม จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/05/24
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการสำหรับระบบ Privilege Access Management จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 24/04/24
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายอาคารวิศววัฒนะ (S4), อาคารสำนักหอสมุด (N10) และอาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (N16) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 24/04/24
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของ Digital Platform for Creative and Innovation Knowledge Sharing (DP-CIKS) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 18/04/24
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ขออนุญาตใช้สิทธิโปรแกรม Orchestra ระยะเวลา 5 เดือน จำนวน 1 License

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 3/04/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 3/04/24
1 2 3 4 5 88

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top