ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2931 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่างประกวดราคาซื้อระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียงแบบรองรับหลายรูปแบบ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 7/01/22
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม SimaPro ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 Licenses 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/01/22
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 6/01/22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในการสร้างเครื่องมือประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5/01/22
สำนักงานกิจการต่างประเทศ

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจ้างรายไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 5/01/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 5/01/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 4/01/22
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างให้บริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 4/01/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล Scival ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 31/12/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Privilege Access Management) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด   

ประกาศราคากลาง 30/12/21
1 236 237 238 239 240 294

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top