จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อชุดทดลองการสร้างภาพแผนที่การเกษตรและการควบคุม Agricultural UAV ด้วยระบบ High Precision แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาติดตั้ง Fiber Optic อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8/12/22
สำนักหอสมุด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 3 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนซื้ออุปกรณ์ Access Swtich (PoE) ประจำพื้นที่การศึกษาทุ่งครุ

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบเครือข่ายเสมือนจริง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ FUJI อาคารเรียนรวม 1 จำนวน 2 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/12/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งานซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ All in one พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๕ ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 6/12/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 80 เครื่อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/12/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/12/22
1 2 3 4 5 6 18

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top