จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 (ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี งบจากรัฐ จำนวน 10 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27/02/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 (สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ งบจากรัฐ จำนวน 6 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22/02/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบรัฐของสรบ. จำนวน 1 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22/02/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ งบจากรัฐ จำนวน 4 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 22/02/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบรัฐของสำนักหอสมุด จำนวน 1 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 21/02/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/02/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระยะที่ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน ๑ งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12/02/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิในการใช้บริการแพลตฟอร์ม Vimeo ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9/02/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิในการใช้บริการแพลตฟอร์ม Viemo ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 9/02/24
สำนักงานงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2567 ของสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (จ้างพัฒนาระบบทะเบียนเพื่อให้รองรับการลงทะเบียนและกระบวนการตัดเกรดวิชาโมดูล  จำนวน 1 ระบบ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/02/24
1 2 3 4 5 6 31

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top