จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจัดจ้างสำรวจสภาพกายภาพและจัดทำมาตรฐานและคู่มือเพื่อใช้ในการปรับปรุงเสถียรภาพลาดคันทาง จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 25/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากรัฐ ของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ (ครุภัณฑ์ 2 โครงการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/03/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18/03/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิในการใช้บริการแพลตฟอร์ม Zendesk จำนวน 1 รายการ         

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 12/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 งบรัฐ ของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ จำนวน 3 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/03/24
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของ Digital Platform for Creative and Innovation Knowledge Sharing (DP-CIKS) จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากรัฐ (ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 30 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8/03/24
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/03/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2567 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ งบจากรัฐ จำนวน 5 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 5/03/24
1 2 3 4 5 31

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top