จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์ ยี่ห้อโคเน่ ขนาด ๑,๓๕๐ กิโลกรัม อาคารโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ จำนวน ๑ ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโครงการการเรียนรู้แบบร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัย ประเทศไต้หวัน สำหรับอาจารย์และนักศึกษาโครงการ Undergraduate Chemical Engineering Practice School (U-ChEPS) จำนวน ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 การจ้างก่อสร้างป้ายหน้ามหาวิทยาลัยและเสาธง มจธ.ราชบุรี จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13/03/23
สำนักหอสมุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อสิทธิในการเข้าใช้โปรแกรม Turnitin ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ๕ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนและที่ตั้งสำนักงานของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จำนวน ๑ งาน และจ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ ๕ เพื่อใช้เป็นห้องเรียนและที่ตั้งสำนักงาน ของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จำนวน ๑ งาน)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 8/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 7/03/23
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จ้างพัฒนา ออกแบบ และจัดทำสื่อเพื่อการสื่อสาร โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Digital Platform เพื่อการเก็บ ติดตาม วัดประเมิน และแสดงข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพองค์รวม (โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 3) จำนวน 1 งาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3/03/23
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

เผยแพร่แผนการจ้างเหมาสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง Biacore T200 (SPR system) “GE SERVICE” ESScare จำนวน 1 เครื่อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2/03/23
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชุดอุปกรณ์อ่านคลื่นสัญญาณไฟฟ้าจากร่างกาย จำนวน 4 ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/03/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1/03/23
1 2 3 4 5 20

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top