จัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรัฐ ของคณะสำนักหอสมุด จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/08/22
สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากรัฐ ของสำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/08/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากรัฐ ของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ จำนวน 3 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 17/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรัฐ ของคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี จำนวน 4 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรัฐ ของ มจธ.บางขุนเทียน จำนวน 3 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อสิทธิในการใช้โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ MATLAB ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๑ ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 16/08/22
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างออกแบบโถงลิฟต์ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากรัฐ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 2 รายการ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การซื้อชุดทดสอบระบบแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 15/08/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะที่ 1 จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 11/08/22
1 9 10 11 12 13 20

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top