จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางซื้อระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคารหอสมุด ตำบลรางบัว
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 29/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อเครื่องวัดสมบัติการนำความร้อนสำหรับวัสดุฉนวน (Thermal  Conductivity for Insulation) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 26/04/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อระบบจองรถยนต์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 24/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลาง 19/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางเครื่องโครมาโตกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับแยกคาร์โบไฮเดรต น้ำตาล กรด และอนุพันธ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง 19/04/24
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ประกาศราคากลางซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 18/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุง DIGITAL FABRICATION LAB สำหรับเทคโนโลยีการผลิต แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 5/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้อง SCL 309 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 4/04/24
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ MI 602 และ MI 603 อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา จำนวน 2 ห้อง คณะวิทยาศาสตร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 3/04/24
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศราคากลางจ้างทำระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับลานจอดรถยนต์ภายในมหาวิทยา จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 1/04/24
1 2 3 4 5 38

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top