จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์ ยี่ห้อโคเน่ ขนาด 1,350 กิโลกรัม อาคารโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ  จำนวน 1 ชุด             

ประกาศราคากลาง 21/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโครงการการเรียนรู้แบบร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัย ประเทศไต้หวัน สำหรับอาจารย์และนักศึกษาโครงการ Undergraduate Chemical Engineering Practice School (U-ChEPS) จำนวน ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖
โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง 20/03/23
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพัฒนา ออกแบบ และจัดทำสื่อเพื่อการสื่อสาร โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Digital Platform เพื่อการเก็บ ติดตาม วัดประเมิน และแสดงผลข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพองค์รวม (โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 3) จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 10/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้าง
(ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบ)

ประกาศราคากลาง 9/03/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 3/03/23
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อชุดอุปกรณ์อ่านคลื่นสัญญาณไฟฟ้าจากร่างกาย จำนวน 4 ชุด

ประกาศราคากลาง 1/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเปิดเผย ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
(งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับศูนย์ให้บริการผลิตเซลส์เชิงพาณิชย์)

ประกาศราคากลาง 27/02/23
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจ้างดำเนินงานของหลักสูตร Logistics Management รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 17/02/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถพยาบาล จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 16/02/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 6 เดือน

ประกาศราคากลาง 14/02/23
1 2 3 4 5 24

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top