จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Hitachi อาคารเรียนรวม 3 จำนวน 2 รายการ

ประกาศราคากลาง 21/04/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 22 รายการ

ประกาศราคากลาง 20/04/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างทดสอบสมบัติประสิทธิภาพการใช้งานและทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของอุปกรณ์ขดลวดค้ำยันชนิดดึงกลับแบบสาน ในสัตว์ทดลองประเภทสุกร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 12/04/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของอุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจ
ในสัตว์ทดลองประเภทสุกร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลาง 12/04/23
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศราคากลาง จ้างตรวจประเมินความมั่นคงปลอดภัยแอปพลิเคชันสานสุข จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 4/04/23
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสานสุข (SAANSOOK Mobile Application) จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 3/04/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศราคากลางซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง 3/04/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับงาน SCADA จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศราคากลาง 28/03/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

เปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาติดตั้งระบบเมนจ่ายไฟฟ้าสถานีชาร์จรถไฟฟ้า อาคาร KX จำนวน 1 งาน

ประกาศราคากลาง 27/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างให้บริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศราคากลาง 23/03/23
1 2 3 4 24

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top