จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ซื้อชุดอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำระบบ Procurement Workflow ระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 23/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 และชั้น 5 จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 20/09/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 และ ชั้น 5 จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 20/09/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200kVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 17/09/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อถังขยะภายนอกอาคาร จำนวน 108 ใบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 17/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 kVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 17/09/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าเครื่องคอมพิิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 120 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 15/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบฐานข้อมูลกลางและซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ประมวลผล และแสดงรายงาน จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 15/09/21
1 68 69 70 71 72 89

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top