จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำตู้เมนไฟฟ้าสำรองประจำอาคารเรียนรวม 2 จำนวน 2 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 14/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ซื้อเครื่องจำลองกริด 3 เฟส สำหรับการทดสอบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 6/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดเครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 3/09/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อปลั๊กไฟพร้อมติดตั้ง จำนวน 120 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/09/21
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำชุดทดสอบการระบายความร้อนทางรังสีกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 23/08/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซขนาดเล็ก (Micro Gas chromatography Micro GC) จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/08/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารวิศววัฒนะ 8 ชั้น และ 11 ชั้น

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/08/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาดำเนินการประสานงานโครงการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ (User Research) เพื่อหาแนวทางในการออกแบบ Dashboard นำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารและวางแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 10/08/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 kVA จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 6/08/21
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Data logger) จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 4/08/21
1 69 70 71 72 73 89

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top