จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS (50 Users) ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 13/04/20
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อโปรแกรมจำแนกเชิงวัตถุจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม (Software eCognition) และขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมไม่จำกัดระยะเวลา จำนวน 1 license

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 9/04/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำระบบสารสนเทศสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์  จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 5/04/20
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมชุดวิเคราะห์ธาตุและแท่นวางตัวอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิได้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/03/20
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกล้องถ่ายภาพความร้อน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตัว

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 17/03/20
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาจัดทำชิ้นงานใบจักรพร้อมตัดย่อยเพื่อใช้เป็นชิ้นงานทดสอบ จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 3/03/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 18 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 24/02/20
1 66 67 68

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top