จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการบริหารงานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบัญชี 3 มิติ Axpta จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ฐานข้อมูล Oracle จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเอกสารประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting Document System) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Web จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบรับและลูกหนี้ (Revenue Management and Accounts Receivable) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการสุขอนามัย จำนวน    2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำระบบบริหารจัดการการชำระเงินออนไลน์ (Online Payment Hub) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างให้บริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลง ยุง และหนู ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/21
1 65 66 67 68 69 89

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top