จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 9/07/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 8/07/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญากระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Tablet) จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 7/07/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อโอทิส อาคารวิศววัฒนะ (ลิฟต์ขนของ) จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 6/07/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/07/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

จ้างทำข่าวผลงานวิจัยและข่าวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สู่สาธารณะผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 30/06/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

จ้างซ่อมนิวเคลียร์แมกเนติกเนโซแนนท์สเปกโตรมิเตอร์ (Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer) จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/06/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมลิฟต์ยี่ห้อ ซิกม่า อาคารวิศววัฒนะ จำนวน 4 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 29/06/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวิเคราห์และตรวจสอบสายเคเบิ้ล UTP จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 28/06/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ Kone อาคารเรียนรวม 3 จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 25/06/21
1 65 66 67 68 69 82

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top