จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 15/03/21
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 11/03/21
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างจัดนิทรรศการเปิดบ้านฟีโบ้ระบบภาพเสมือน (FIBO Virtual Open House) จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 9/03/21
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำหรับพื้นที่การเรียรู้ (Learning Space

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 8/03/21
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

งานจ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 2/03/21
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้งานการรับรู้ระยะไกล (RS) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการพัฒนาธุรกิจในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค จำนวน 1 งาน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 24/02/21
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ผ่านช่องทางออนไลน์ ของสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 24/02/21
คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวางแผนการสื่อสารและจัดทำวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 22/02/21
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PRTG ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 License

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 19/02/21
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อเซ็นเซอร์ไลด้าแบบ 2 มิติ จำนวน 2 ตัว

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 18/02/21
1 63 64 65 66 67 77

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top