จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา

หน่วยงาน รายการ ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์ ยี่ห้อ เวอร์ติคัล (ไม่รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัย 2564เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการทำความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มที่ 2

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการป้องกันและกำจัด ปลวก มด แมลง ยุง และหนู ภายในมหาวิทยาลัย 2564เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์บางมด จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเอกสารประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting Document System) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ฐานข้อมูล Oracle จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบรับและลูกหนี้ (Revenve Management and Accounts Receivable) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเอกสารประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting Document System) จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 1/10/20
1 62 63 64 65 66 69

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top