ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2207 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนา ออกแบบ และจัดทำสื่อเพื่อการสื่อสาร โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม Digital Platform เพื่อการเก็บ ติดตาม วัดประเมิน และแสดงผลข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพองค์รวม (โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 3) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 28/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 28/03/23
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อเครื่องแม่ข่ายสำหรับงาน SCADA จำนวน 3 เครื่อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 27/03/23
หอพักนักศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่ชุดLimit Switch อาคารหอพักนักศึกษาชาย จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/03/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ขออนุญาตให้ใช้สิทธิในการรับการสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support License) โปรแกรม K2 Five ระยะเวลา 1 ปี  จำนวน 1 License

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 27/03/23
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 27/03/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงภายในอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/03/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณใยแก้วนำแสงภายในอาคารเรียนรวม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 24/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาโปรแกรมต้นแบบระบบติดตามซีลและถังก๊าซ Function Module 1 และ 2 จำนวน 1 งาน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน 23/03/23
1 2 3 221

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top