ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3121 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง ทำเว็บไซต์ LAB BASED LEARNING SoA+D คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/02/22
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวีดีทัศน์สื่อการสอน สำหรับโครงการ AI for ALL จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/02/22
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เดือนมีนาคม-เมษายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/02/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมลิฟต์ ยี่ห้อ HITACHI อาคารเรียนรวม ๓ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 21/02/22
สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เอกสารสำนักงานและครุภัณฑ์

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 18/02/22
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (NBF)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ Humanized IgG1K Monoclonal Antibody จำนวน 7 กล่อง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 18/02/22
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 18/02/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ข้อมูลสำระสำคัญในสัญญาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเสมือนจริง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 18/02/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 18/02/22
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Humanized IgG1K Monoclonal Antibody
จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 18/02/22
1 240 241 242 243 244 313

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top