ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3517 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา อุปกรณ์ประกอบเครื่องแม่ข่าย จำนวน 3 รายการ

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 24/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศแผนการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewACIS) และซอฟต์แวร์ (Software) จำนวน 1 ระบบ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 24/06/22
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 23/06/22
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างจัดทำเตาอบใบยาสูบ จำนวน 1 เตา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 23/06/22
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้บริการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เดือนกรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้าง 22/06/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศราคากลาง 22/06/22
กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

ประกาศรายไตรมาสที่ 1-4 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/06/22
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมแซมสีประตูห้อง (อาคาร A3) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/06/22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน

ซื้อหน่วยความจำ (Memory) เครื่องแม่ข่าย จำนวน 48 แผง

โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 22/06/22
1 239 240 241 242 243 352

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top