ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 2198 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 6 เดือน

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 20/03/23
สำนักคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขออนุญาตให้ใช้สิทธิในการรับการสนับสนุนด้านเทคนิค (Technical Support License) โปรแกรม  K2 Five ระยะเวลา 1 ปี  จำนวน 1 License

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/03/23
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/03/23
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์ ยี่ห้อโคเน่ ขนาด ๑,๓๕๐ กิโลกรัม อาคารโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ จำนวน ๑ ชุด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 20/03/23
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโครงการการเรียนรู้แบบร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัย ประเทศไต้หวัน สำหรับอาจารย์และนักศึกษาโครงการ Undergraduate Chemical Engineering Practice School (U-ChEPS) จำนวน ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖
โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง 20/03/23
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สายของอาคารเรียนรวม ๓ จำนวน ๑ งาน

procurement 18/03/23
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานของหลักสูตร Logistic Management รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/03/23
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์อ่านคลื่นสัญญาณไฟฟ้าจากร่างกาย จำนวน 4 ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/03/23
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า (Air Circuit Breaker) ตู้ประธานไฟฟ้าชุดที่ ๑  จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/03/23
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ ประกาศสาระสำคัญในสัญญา 16/03/23
1 2 3 4 220

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top