ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มจธ.

หน่วยงาน รายการ ( 3331 รายการ ) ประเภทข่าวจัดซื้อ วันเผยแพร่
วิทยาลัยสหวิทยาการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสิทธิการใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่านเว็บ ประจำเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 1 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 20/09/22
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างล้างและชุดล้างตาฉุกเฉิน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 19/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีพ.ศ.2566 งบประมาณจากรัฐ ของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (จำนวน 3 รายการ)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 19/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/09/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้าแบบหลายช่อง แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางงานซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโทรมิเตอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลาง 16/09/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์สำหรับทดสอบแผงเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/09/22
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

เปิดเผยราคากลางงานจ้างทำระบบรับสมัครนักศึกษาและระบบ Customer Relationship Management (CRM)จำนวน 1 ระบบ

ประกาศราคากลาง 16/09/22
สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRIS) ระยะที่ 1 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 16/09/22
1 172 173 174 175 176 334

ติดต่อสอบถามเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

เว็บไซต์ : http://pam.kmutt.ac.th

Top