สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ้างทำระบบบริหารงานอาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ (Mobile Application : Front-End) จำนวน 1 ระบบ