สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 และ ชั้น 5 จำนวน 2 รายการ