สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200kVA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด