สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญางานซื้อถังขยะภายนอกอาคาร จำนวน 108 ใบ