สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ