สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำตู้เมนไฟฟ้าสำรองประจำอาคารเรียนรวม 2 จำนวน 2 ชุด