สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถพยาบาล จำนวน 1 งาน