สำนักบริหารอาคารและสถานที่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักบริหารอาคารและสถานที่ (การจัดซื้อที่ดิน จำนวน 7 รายการ)