สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ร่างเอกสารและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)